Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 Kellys Expat Shopping: gevestigd te Wassenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 61551759 handelend onder de naam Kellys Expat Shopping.

2 Website: de website van Kellys Expat Shopping, te raadplegen via www.kellys-expat-shopping.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Kellys Expat Shopping en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kellys Expat Shopping en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Kellys Expat Shopping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kellys Expat Shopping slechts bindend, indien en voor zover deze door Kellys Expat Shopping uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Kellys Expat Shopping afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 De verzendkosten bedragen € 6,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. 3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kellys Expat Shopping kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kellys Expat Shopping afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Kellys Expat Shopping kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Kellys Expat Shopping en het voldoen aan de daarbij door Kellys Expat Shopping gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kellys Expat Shopping onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kellys Expat Shopping het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Kellys Expat Shopping kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kellys Expat Shopping op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Kellys Expat Shopping heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Kellys Expat Shopping is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Kellys Expat Shopping daarvan in kennis te stellen, zodat Kellys Expat Shopping gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Kellys Expat Shopping is ontvangen, stuurt Kellys Expat Shopping de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Kellys Expat Shopping is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 7 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Kellys Expat Shopping.

4 Indien Kellys Expat Shopping de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5 Kellys Expat Shopping raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Kellys Expat Shopping is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kellys Expat Shopping binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Kellys Expat Shopping een raming van deze kosten.

Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Kellys Expat Shopping, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kellys Expat Shopping kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Kellys Expat Shopping bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Kellys Expat Shopping

Luifelbaan 50

2242 KV, Wassenaar

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kellys Expat Shopping de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Kellys Expat Shopping aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kellys Expat Shopping wachten met terugbetalen tot Kellys Expat Shopping het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Kellys Expat Shopping volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kellys Expat Shopping is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

1 Kellys Expat Shopping staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kellys Expat Shopping er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door Kellys Expat Shopping, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kellys Expat Shopping daarvan in kennis te stellen.

4 Indien Kellys Expat Shopping de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kellys Expat Shopping, dan kan hij bij Kellys Expat Shopping telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Kellys Expat Shopping geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kellys Expat Shopping binnen 2 dagen dagen na de ontvangst van de klacht, de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3 Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Persoonsgegevens

1 Kellys Expat Shopping verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kellys Expat Shopping gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Kellys Expat Shopping

Luifelbaan 50

2242 KV, Wassenaar

tel 070 5118729

e info@kellys-expat-shopping.nl

KvK 61551759

BTW 854387316.B01

Privacy beleid Kelly’s Expat Shopping

 

Contactgegevens: 

Kelly’s Expat Shopping

Luifelbaan 50

2242 KV Wassenaar

T: 070 5118720

E: info@kellys-expat-shopping.nl

Www.kellys-expat-shopping.nl

 

Bij Kelly’s Expat Shopping vinden wij de persoonlijke gegevens van onze klanten en websitebezoekers erg belangrijk, Wij gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciele doelstellingen ter beschikking aan derden,

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kelly’s Expat Shopping, Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

De woorden “we”, “wij”, “ons”, “onze” verwijzen allemaal naar Kelly’s Expat Shopping,

  • Verwerking van gegevens

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 Webwinkel software:

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Floro Webdevelopment en is een eigen ontwikkeld software en is daardoor ook een ‘closed sourced’ programma, Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Floro Webdevelopment heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel, Floro Development is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepasing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Floro Development maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betreking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Floro Webdevelopment behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te dele nom de dienstverlening verder te verbeteren.

 Email en mailinglijsten:

Onze website maakt gebruik van Floro Development, een derde partij die het emailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails en verjaardagsmailings die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Floro Development. Floro Development zal uw naam, geboortedatum en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke email die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubcribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen email meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Floro Development beveiligd opgeslagen. Floro Development maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieen die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Floro Development behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.

 Wij maken voor het reguliere zakelijke emailverkeer gebruik van de diensten van Floro Webdevelopment. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Floro Webdevelopment heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genome nom uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. 

 Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. 

 Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google en op de website via Floro Development. Als u een review achterlaat via de website van Kellys Expat Shopping of Google dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en emailadres op te geven. Google en Floro Development delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google Reviews en Floro Development publicieert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Floro of Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en emailadres met Google Reviews en Floro Development. Google en Floro Development hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Floro Development en Google Reviews behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen,

 Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL Parcel Service voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daavoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan de partijen ter beschikking. In geval van een zoekgeraakt pakket, zal DHL ook gebruik maken van uw email adres om direct met u in contact te komen.

 Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Davilex online en Floro Webdevelopment. Wij delen alleen uw naam en faktuur nummer met Davilex. Uw naam adres, telefoonnummer en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden wel bijgehouden door Floro Development. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfakturen.  Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 2. Doel van de gegevensverwerking:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van een bestelling die u via de webshop heeft geplaatst. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw online aankoop.  Wij gebruiken uw gegevens alleen voor nieuwsbrieven, u kunt deze stopzetten dmv ‘unsubscribe’ te klikken onderaan de mail. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal to geheimhoduing gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 Automatische verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, zoals bv uw IP adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

 Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleidign van uw opdracht hebben vervaardigd.

 COOKIES

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betreking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per email op de hoogt.

 Contactgegevens:

Kellys Expat Shopping

Luifelbaan 50, 2242 KV Wassenaar

Telefoonnummer: 070 5118729

Email: info@kellys-expat-shopping.nl


 

LOKAAL

Bezoek onze winkels in Den Haag en Wassenaar voor al uw favorieten

24/7 Winkelen

Bestel online en krijg al uw goodies geleverd. Het is snel en gemakkelijk!

LEVERING & Verzending

Lokale huis leveringen en grote pakketdienst. Heb je het nog niet geprobeerd?