Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw algemeen gebruik van deze website www.kellys-expat-shopping.nl en alle e-mailcorrespondentie tussen ons en u. Uw gebruik van de website geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden van Kellys Expat Shopping. Als u niet akkoord gaat met een van deze algemene voorwaarden, heeft u geen toestemming om de website te blijven gebruiken en dient u deze onmiddellijk te verlaten. Het gebruik van uw gegevens wordt geregeld door ons privacybeleid. Uw aankoop van producten van deze website valt onder onze Verkoopvoorwaarden.

Niets in deze overeenkomst tast uw wettelijke rechten aan.


Uw gebruik van deze website:

 • U mag deze website niet ongepast of in strijd met de wet gebruiken. U stemt er in het bijzonder mee in om geen materiaal of bestanden te verspreiden, te uploaden of te publiceren die:
  • worden beschouwd als lasterlijk, onjuist, bedreigend, beledigend, onfatsoenlijk of berekend om aan te zetten tot haat;
  • een vertrouwensbreuk vormen, inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht, privacy of enig ander recht van een derde partij; of
  • virussen of andere schadelijke functies, programma's of apparaten bevatten.
 • U bent verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die u op de website indient.
 • Alle informatie die u ons verstrekt, is in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid.


Wachtwoorden

 • U stemt ermee in om elk wachtwoord dat op deze website wordt gebruikt, vertrouwelijk te houden. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige activiteit op deze site als gevolg van het verkrijgen van toegang tot uw wachtwoord door een derde partij.


Intellectueel eigendom

 • Alle website-ontwerp, tekst, fotografie, afbeeldingen, en hun selectie en rangschikking, tenzij anders aangegeven, zijn Copyright © Kellys Expat Shopping, alle rechten voorbehouden.
 • Handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze handelsmerken zijn wettelijk beschermd en u mag deze handelsmerken niet gebruiken.
 • Het is u op geen enkele manier toegestaan om ons auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerken te gebruiken. Als u dit doet zonder onze schriftelijke toestemming, hebben wij het recht om tegen u te vorderen wegens inbreuk op het auteursrecht en/of handelsmerk en moet u dergelijk materiaal met onmiddellijke ingang verwijderen.
 • Het is niet toegestaan de inhoud van deze website op enigerlei wijze te wijzigen.


Links

 • Alle links van deze website naar andere sites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de directe of indirecte gevolgen van een link naar een andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud van externe sites, en het plaatsen van een link is geen goedkeuring van een andere site of de inhoud ervan.
 • U mag alleen een link naar deze website maken op basis van het feit dat u naar de startpagina linkt en op voorwaarde dat u niet impliceert dat we andere producten of diensten dan de onze goedkeuren, dat u uw relatie met ons niet verkeerd voorstelt, of valse informatie presenteert, u geen handelsmerken gebruikt die op de website worden weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaars, en uw website geen materiaal bevat dat smakeloos of beledigend is of inbreuk maakt op enig recht van een persoon.


Wijzigingen

 • We kunnen naar eigen goeddunken elk deel van deze site wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of er wijzigingen zijn opgetreden en eventuele verdere bestellingen die door u zijn geplaatst, vormen uw aanvaarding van deze voorwaarden.


Vrijwaring

 • We doen geen enkele verklaring of geven geen enkele garantie of andere verzekering (en alle dergelijke garanties, voorwaarden en verklaringen die anderszins van toepassing zouden kunnen zijn door de wet, de praktijk of anderszins zijn hierbij uitgesloten voor zover toegestaan) met betrekking tot:
  • de werking, kwaliteit, actualiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of functionaliteit van deze website of enige informatie op deze website;
  • de beschikbaarheid van deze website. De toegang tot deze website kan om welke reden dan ook en op elk moment worden onderbroken, beperkt of vertraagd (bijvoorbeeld om wijzigingen aan te brengen);
  • de compatibiliteit of prestaties van deze website met (of het effect ervan op) uw computerapparatuur;
  • het vrij zijn van fouten, defecten, virussen of andere schadelijke functies, programma's of apparaten op deze website;
  • de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud op deze website of toegankelijk via een link op deze website.


Beperking van aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor en wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af in verband met het gebruik, het onvermogen om deze website te gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze website voor elk bedrag of soort verlies, schade, uitgaven , kosten of aansprakelijkheid die u of een derde partij kan lijden, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, punitieve, speciale of gevolgschade of verlies van inkomsten, winst, verwachte besparingen, goodwill of gegevens, ongeacht of deze voortkomen uit een onrechtmatige daad, contract, werking van de wet of anderszins. Deze beperking is niet van toepassing op uw aankoop van producten via deze website, die wordt beheerst door onze Verkoopvoorwaarden.
 • Als een van deze voorwaarden anders ongeldig zou worden verklaard, zal de ongeldige voorwaarde of voorwaarde alleen worden geïnterpreteerd als van toepassing zijnde voor zover toegestaan zonder ongeldig te zijn en de rest van de voorwaarden zullen niet
 • Kellys Expat Shopping aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of kosten als de levering van een product wordt vertraagd als gevolg van iets buiten haar controle; d.w.z. overmacht, overstroming, brand, oorlog, industriële actie.
 • Het contract tussen de klant en Kelly's Expat Shopping wordt uitsluitend beheerst door de huidige wetten van Nederland.


-------------------------------------

Algemene Voorwaarden voor Kellys Expat Shopping B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel 4.1 - Houdbaarheid

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Kellys Expat Shopping B.V.

Luifelbaan 40-42

2242KV Wassenaar

 

Tel: +316 15 54 07 71

Ma-Vrij 09:00 tot 18:00

Zaterdag 09:00 tot 17:30

Zondag 10:00 tot 17:00

 

E-mailadres: [email protected]

Webshop: [email protected]

Kvk-nummer: 80668607

Btw-identificatienummer: NL861756289B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4.1 - Houdbaarheid

Wij van Kellys Expat Shopping proberen u als klant een zo lang mogelijke houdbaarheid te garanderen. Houd er rekening mee dat sommige artikelen, zoals brood, taarten en gebak, een korte houdbaarheid hebben omdat het verse artikelen zijn; daarom kunnen we geen houdbaarheid van ten minste een maand garanderen. De producten die onder deze categorie vallen hebben de houdbaarheidsindicatie die vermeld staat op onze website.

Wij garanderen doorgaans een houdbaarheid van 1 maand. Indien een artikel een kortere houdbaarheid dan een maand heeft, wordt dit duidelijk vermeld op onze website. Dit betekent dat u als klant op de hoogte bent van de houdbaarheid van het artikel en daarom geen aanspraak kunt maken op restitutie of compensatie. Als uw artikel een kortere houdbaarheid heeft dan een maand op het punt van aankomst en het stond niet vermeld op onze website, kunt u contact met ons opnemen en kunnen we een oplossing bedenken.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkewijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: Kellys Expat Shopping, Luifelbaan, 40-42, 2242 KV, Wassenaar, [email protected], +31615540771 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 9. Belastingen en heffingen: 9% op voedingsproducten, 21% op alcoholische en non-foodproducten.
  a) De klant is verantwoordelijk voor alle invoerrechten en belastingen, die kunnen worden geheven zodra het pakket het land van verblijf van de klant bereikt. Als de klant niet zeker is van de relevante invoerrechten en belastingtarieven, moet hij contact opnemen met zijn lokale douanekantoor voor meer informatie. Kellys Expat Shopping kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van douaneafdelingen die ervoor kiezen om een pakket te openen en ermee te bemoeien.b) Er wordt btw in rekening gebracht op artikelen, afhankelijk van het land van levering, het land van de kaarthouder en de btw-status van de klant. Op verzoek kunnen BTW-facturen worden verstrekt. Kellys Expat Shopping behoudt zich het recht voor om korting te geven op artikelen afhankelijk van de btw-status van de klant.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Levertijden zijn gebaseerd op onze koeriers en zijn bij benadering. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er iemand beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen. Als we om wat voor reden dan ook uw bestelling niet binnen 2 werkdagen kunnen verzenden, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.

Artikel 12 - Duurtransacties: opzegging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Munteenheid: Alle betalingen worden gedaan in euro's.
 5. Kaartbetalingen: we accepteren online creditcardbetalingen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Als u een artikel van uw bestelling mist, is het uw verantwoordelijkheid om binnen 24 uur na levering/ophaling van DPD/ ophalen in de winkel contact op te nemen met de webshop/winkel. Na dit tijdsbestek kan elk ontbrekend item niet worden terugbetaald of opnieuw worden verzonden.
 2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Alle beschrijvingen en gewichten zijn die van de originele fabricage en zijn bedoeld om een algemene beschrijving van de goederen te geven. Het te verzenden gewicht is inclusief het gewicht van de verpakking van de goederen.


Niet-voorraadartikelen: in het geval dat een merk/hoeveelheidcombinatie niet beschikbaar is of niet meer leverbaar is, zullen we handelen volgens de informatie die door de klant is verstrekt op het scherm met de bestelgegevens. a) Als een artikel niet beschikbaar is in het gevraagde gewicht en de klant heeft verzocht om een andere gewichtscombinatie te leveren, dan zullen we proberen een grotere hoeveelheid van hetzelfde artikeltype te leveren, maar in kleinere gewichten, het totale gewicht is gelijk aan of het oorspronkelijk gevraagde bedrag overschrijden, anders wordt een passende terugbetaling gegeven. b) Als een artikel niet beschikbaar is in het gevraagde merk en de klant heeft gevraagd om een ander merk te leveren, zullen we een alternatief merk leveren van dezelfde of een hogere waarde, of een passende terugbetaling krijgen. c) Als een klant ons heeft verzocht de verzending uit te stellen totdat een merk of gewicht beschikbaar is, zullen we de bestelling maximaal 30 dagen bewaren, waarna we contact opnemen met de klant voor verdere instructies.